DİĞER MEVZUAT


640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 
 
5271 sayılıCeza Muhakemesi Kanunu
 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 
 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 
 
 
 

2013/5260 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  

 
3093 sayılı Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu
 

2015/7757 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar 

 
 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
 
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
 
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 
4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu
 
4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu
 
7201 sayıılı Tebligat Kanunu
 
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
 
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar