New
product-image

SAYI: 14 / 2018 - GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ

30.00 

Stok Durumu: Stokta Var

Ürün Türü: Dijital Ürün (Website üye sayfanızdan okuyabilirsiniz)Ürün Resimleri

DERGİYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu ürün dijital bir üründür. Öncelikle üye girişi yapınız, eğer üye değilseniz lütfen üye olunuz.
Bu ürünü üye girişi yaparak üyelere özel sayfada okuyabilirsiniz.Makaleleri


Dr. İsmail METİN - Dr. İrfan KALPALI

Manisa’nın Dış Ticaretine İlişkin Dinamiklerin Değerlendirilmesi

Özet

Türkiye 2017 yılında 157 milyar dolarlık ihracata karşılık 233 milyar 800 milyon dolarlık ithalat yaparak toplamda 390 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Sakarya’nın ardından en çok dış ticaret hacmine sahip sekizinci şehir Manisa olmuştur. Bu çalışmada, Manisa’nın dış ticareti geniş bir çerçevede analiz edilmiştir. Bu kapsamda, şehrin dış ticaret hacminin gelişimi, dış ticaret yapılan ülkeler ve dış ticaret mal grubu (sektörel bileşimi) hakkında bilgi verilmiştir. Manisa’dan Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılırken; Almanya, Polonya ve İtalya gibi ülkelerden ithalat yapılmaktadır. Uluslararası pazarlara en çok gönderilen ürünler makina, TV, plastik, zeytin, tavuk ürünleri, otomotiv ürünleri ve demir-çelik olurken, ithalatta makine, plastik, demir-çelik, optik saat ve nakil vasıtaları ön sıralarda yer almaktadır. Çalışmada, tarih boyunca Anadolu’nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Manisa’ya uluslararası yatırımların çekilmesi ve ihracatın arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Manisa’nın dış ticaretinde yeni fırsatlar belirtilerek bu doğrultuda özellikle ihracatın arttırılması hususunda yeni hedefler saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Manisa, Uluslararası Pazarlama. JEL Sınıflama Kodları: M31, M39

The Evaluation of the Dynamics Regarding the Foreign Trade of the City of Manisa

Abstract

Turkey has reached a foreign trade volume of 390 billion dollars in 2017 by realizing a 800 million dollars import in response to an export of 157 billion dollars. Following İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Gaziantep and Sakarya, the eighth city who has the biggest foreign trade volume has been Manisa. In this study, the foreign trade of Manisa has been analysed extensively. In this scope, information regarding the development of the foreign trade volume of the city, the foreign trade countries and the foreign trade product groups (sectoral compound) have been given. While the export is conducted to many countries leading of which are Germany, England and Poland; the import takes place from countries such as Germany, Poland and Italy. The most frequently sent products to the international market are machine, TV, plastic, olive, chicken products, automotive products and iron-steel; and machine, plastic, iron-steel, optical clocks and means of transportation are the leading imported products. In the study, suggestions concerning the increase of export and attracting the intention of international investors to Manisa- one of the most important trade centres of Anatolia-have been made. By defining new opportunities for Manisa’s foreign trade, new targets have been depicted concerning the increase of the exportation. 

Keywords: International Trade, Manisa, International Marketing. JEL Codes: M31, M39

Gökhan AKTAŞ

Akıllı Sınır Yaklaşımı Çerçevesinde Blok Zinciri Teknolojisinin Gümrük İşlemlerinde Potansiyel Kullanım Alanları

Özet

Küresel ticaret, eşyanın sınır ötesine geçişini hızlandırmak için Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması ve Revize Edilmiş Kyoto Protokolü gibi yasal metinlerin yanında teknoloji tabanlı akıllı sınır uygulamalarıyla da desteklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, akıllı sınır yaklaşımı çerçevesinde gümrüklerde blok zinciri tabanlı uygulamaların kullanabileceği alanları tartışmaktır. Bu motivasyonla, kurgulanan bir dış ticaret senaryosu üzerinde başlıca blok zinciri karakteristikleri (dağıtık defter teknolojisi, eşler arası protokol, mutabakat ve doğrulama mekanizmaları, verilerin değiştirilemezliği ve izlenebilmesi, özel/genel anahtarlı altyapı, akıllı kontratlar vb.) açıklanmaktadır. Blok zinciri teknolojisinin akıllı sınırları destekleyerek özellikle güvenli bir ekosistemin oluşması, ticaretin kolaylaştırılması, etkili risk analizi ve gümrük denetimi konularında işlevsel olabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, Akıllı Sınırlar, Ticaretin Kolaylaştırılması, Risk Analizi. JEl Sınıflandırma Kodu: F17, F18. O33

Smart Border Customs Operations the Framework of Block Chain Technology Potential Approach Uses

Abstract

Global trade is supported by not only legal documents like Trade Facilitation Agreement and Revised Kyoto Convention but also the use of technology in order to accelerate cross-border flows. The aim of this study is to discuss the fields where the blockchain-based applications can be used at customs. Based on a foreign trade scenario which was built with this motivation, primary blockchain characteristics (distributed ledger technology, peer to peer protocol, confirmation and consensus mechanisms, data unassailability and traceability, private/public key infrastructure, smart contracts, etc.) are explained. It is assumed that blockchain technology can be functional in terms of creating a safe ecosystem, trade facilitation, an effective risk analysis and customs control. 

Keywords: Blockchain, Smart Borders, Trade Facilitation, Risk Analysis. Jel Classification Codes: F17, F18, O33


Gökhan TERZİ

Baskın Unsur Yönüyle Şirketlerin Sınıflandırılması

Özet 

Şirketler ekonomi ve ticaretin en önemli unsurlarından biridir. Çalışmada şirket kavramı, şirketi oluşturan unsurlar ve şirket türleri ele alınmıştır. Bu çerçevede; baskın unsur yönüyle şirket sınıflandırması kapsamında, şahıs şirketleri olarak; adi, kollektif ve komandit şirket, sermaye şirketleri olarak da; sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim ve limited şirket irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adi Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket JEL Sınıflandırması Kodu: K20, M10, M13


Classification of Companies With the Aspect of Dominant Elements

Abstract

Companies are one of the the most important elements of economy and commerce. In the study, the terms of company, the elements that make up the company and company types are discussed. In this context; within the classification of companies with the aspect of dominant elements, as individual companies; ordinary partnership, general partnership and limited partnership, as well as capital company; limited partnership in which the capital is divided into shares, joint stock company and limited liability company are examined.

KeyWords: Ordinary Partnership, General Partnership, Limited Partnership, Joint Stock Company, Limited Liability Company Jel Classification Code: K20, M10, M13

Rafet ERTEKİN

Akaryakıt Ekonomisi

Özet

Bu çalışmada, petro-dolar sistemi ve Türkiye’deki petrol piyasasının oluşum süreci, kamu gelirlerine katkı, mali hukuk unsurları, akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler, fiyat dalgalanmaları, akaryakıt vergisi sistemi ve piyasa ekonomisi incelenmiştir. 2000 ve 2018 arasında Brent petrolü ile yerel petrol fiyatları ve dolaylı vergiler arasındaki yıllık yüzde değişim incelenmiş ve Brent petrolünün yurt içi fiyatlarda etkili olduğu ve dolaylı vergilerin maliye politikasına göre belirlendiği gözlenmiştir. Çalışmanın sonunda, Türkiye’nin öngörülebilir piyasaları ve enerji arz güvenliği politikaları değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Doğal Kaynaklar, Enerji, Çevre, Akaryakıt Ekonomisi, Petrol Vergileri, Petrol Fiyatları Jel Sınıflandırması: P28, L71, O13

Fuel Economy

Abstract

In this study, the oil-dollar system and process of the formation of the oil market in Turkey, contributions to public revenue, financial law elements, factors affecting fuel prices, price fluctuations, fuel tax system and the market economy have been investigated. Between 2000 and 2018, the annual percentage change between Brent oil and local oil prices and indirect taxes was examined and it was observed that Brent oil was effective in domestic prices and indirect taxes were determined according to fiscal policy. At the end of the study, Turkey’s predictable markets and energy supply security policies were evaluated.

KeyWords: Natural Resources, Energy, Environment, Fuel Economy, Oil Taxes, Oil Prices Jel Classification: P28, L71, O13