New
product-image

SAYI: 15 / 2019 - GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ

30.00 

30.00 

Stok Durumu: Stokta Yok

Ürün Türü: Dijital Ürün (Website üye sayfanızdan okuyabilirsiniz)Ürün Resimleri

DERGİYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu ürün dijital bir üründür. Öncelikle üye girişi yapınız, eğer üye değilseniz lütfen üye olunuz.
Bu ürünü üye girişi yaparak üyelere özel sayfada okuyabilirsiniz.Makaleleri


Kamu Personel Sözleşmeleri

Özet

İdare, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu hizmetlerini yerine getirmektedir. İdare kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, kendi gözetimi ve denetimi altında çalıştırmak suretiyle personele ihtiyaç duymaktadır. İdare adına görev alan personel, genel olarak “kamu görevlileri”, “kamu personeli” vb. şeklinde nitelendirilmektedir. İdare tarafından çalıştırılacak söz konusu personel, atama veya sözleşme yoluyla istihdam edilmektedir. İdare, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak sözleşmeler imzalamaktadır. İdarenin imzalamış olduğu sözleşmeler özel hukuk sözleşmeleri ve idari sözleşmeler olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. İdare tarafından idare hukuku kuralları çerçevesinde imzalanan sözleşmelere idari sözleşmeler denilmektedir.

İdarenin özel hukuk kişileri ile akdettikleri sözleşme çerçevesinde istihdam ettikleri personel, “sözleşmeli personel” olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmeli personel ile idare arasında imzalanan kamu personel sözleşmesi, idare hukuku kurallarına dayalı olarak imzalanan idari sözleşme niteliğine haizdir.

Kamu personel sözleşmeleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel bir kanun çerçevesinde Devlet, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde geçici olarak çalıştırılmak üzere idare ile sözleşmeli personel arasında imzalanan sözleşmelerdir.

Anahtar Kelimeler: Sözleşme, sözleşmeli personel, idari sözleşme, idare hukuku, kamu personel sözleşmesi.

JEL Sınıflama Kodları: K20, K23, K29

Public Personnel Contracts

Abstract

The administration performs public services to meet the general and common needs of the society. The administration needs personnel through the execution of public services under its own supervision and control. Personnel on behalf of the administration, in general “public official”, “public servants” are called. These personnel to be employed by the administration are employed by assigment or contract staff.

The administration signs contracts for the fulfillment of public services. Contracts signed by the administration are divided into two categories as private law contracts and administrative contracts. Contracts signed by the administration within the framework of the rules of administrative law are called administrative contracts. The personnel employed by the administration in the framework of contract with the private law persons are defined as “contract staff” form. The contract signed between the contracted personnel and the administration is an administrative service contract signed on the basis of the administrative law rules.

Public personnel contracts are the contracts signed between the administration and the contracted personnel to be temporarily employed in State, public institutions and organizations and other public legal entities within the framework of the Civil Servants Law.

Keywords: Contracts, contract staff, administrative contracts, administrative law, public personnel contracts,

JEL Codes: K20, K23, K29

Gökhan TERZİ

Gümrük Vergileri Anlaşmazlıklarında Çözüm Yollarının Vergi Usul Kanunu Hükümleriyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Özet

Vergisel ilişkiler genellikle işin içerisinde bulunanların bile anlamlandırmakta zorlandığı karmaşık ve değişken özellik gösterir. Diğer taraftan; yapılan düzenlemelerdeki boşluklar, yeterince açık olmayan kavramlar ve çelişkili ifadeler vergisel işlemlerin yorumlanmasını gerektirir. Yapılan yorumlamalar kimi zaman vergi hukukunda sıkı uygulama alanı bulan kıyas yasağı ilkesini de ihlal eder. Çalışmada; gümrük vergilerinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda başvurulabilecek çözüm yolları, dâhilde alınan vergilerdeki benzer çözüm yollarıyla karşılaştırılarak irdelenmiştir. Bunun yanında, çözüm yollarını geliştirici öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Vergileri, Gümrük Anlaşmazlığı, Anlaşmazlık Çözüm Yolu

JEL Sınıflama Kodları: H25, H26, H32, K34H25, H26, H32, K34

Evaluation of the Solution Ways of Customs Duties Disputes by Comparing Tax Procedure Law Provisions

Abstract

Tax relations generally present complex and variable features to make sense for even those who are involved in. On the other hand; the gaps in the arrangements, unclear terms and the contradictory statements require interpretation of the tax transactions. Interpretations sometimes violate the principle of non-benchmark that applied strictly in tax law. In this context; the applicable solution ways arising from customs duties are examined by comparing them with the similar solution ways in the inward taxes. Besides, developing solutions are recommended

Keywords: Customs Duties, Customs Dispute, Dispute Solution Way

JEL Codes: H25, H26, H32, K34

Mustafa ALICI

Özel Hayatından Dolayı Memura Disiplin Cezası Verilebilir Mi?

Özet

Kamu hizmetlerini ifa ile görevli memurlar, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatın emrettiği ödevleri yapmak ve uyulması zorunlu kurallara uymakla mükelleftir. Bu ödevleri yapmayanlara ve kurallara uymayanlara yine Kanun ile eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarından biri verilebilir. Devlet memurluğu sıfatı yanında, insan sosyal bir varlıktır ve kendine has özel bir yaşam alanına sahiptir. Nitekim özel hayat Kanunlar tarafından da korunmuş bir değerdir. Devlet memurunun özel hayatındaki tutum ve davranışlarının ne derecede devlet memurluğu sıfatı ile bağdaşması gerektiği, bu çerçevede hangi şartlar altında devlet memuruna özel hayatındaki tutum ve davranışlarından dolayı disiplin cezası verilebileceği bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet memuru, disiplin cezası, özel hayat

JEL Sınıflama Kodları: H80, H83, H89


Can the Disciplinary Punishment be Given to the Civil Servants due to their Private Life?

Abstract

The civil servants who are responsible for the performance of public services are obliged to perform the duties ordered by the legislation and to obey the mandatory rules to ensure that public services are carried out properly. Those who do not do these homework and those who do not comply with the rules are given the law are punished by one of the penalties for warning, condemnation, cutting from the salary, stopping the progression and dismissal from the civil service according to the nature and weight of the action. Besides being a civil servant, the human being is a social creature and has its own private living space. Indeed, private life is a value preserved by the Laws. In this article, it will be discussed that what extent the attitudes and behaviors of civil servants in their private life must be compatible with the status of civil servants, and in this context, under which circumstances, the subject of disciplinary action may be given to the civil servant due to his / her attitudes and behaviors in his private life

Keywords: Civil servant, disciplinary action, private life

JEL Codes: H80, H83, H89

Mustafa YAVUZ

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Özet

19 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7155 sayılı Kanunla, ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, söz konusu ticari ihtilaflar için yargıya gidilmeden önce arabulucuya başvurulması, açılacak davada mahkemenin uyuşmazlığın esası hakkında inceleme yapabilmesi için zorunludur. Aksi takdirde mahkeme, herhangi bir işlem yapmaksızın dava şartı yokluğu sebebiyle açılan davayı usulden reddeder. Ancak tarafların arabulucuda uzlaşmaları zorunlu olmayıp, anlaşma sağlanamadığı takdirde taraflar ihtilaf konusunu yargıya götürebilir. Bununla birlikte, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Anahtar Kelimeler: Alternatif uyuşmazlık çözümü, arabuluculuk, dava şartı olarak arabuluculuk, ticari dava, son tutanak

JEL Sınıflama Kodları: D74, K40, K41.


Mediation as a Condition of Trial in Commercial Disputes

Abstract

With the Law No. 7155 entered into force on December 19, 2018, it was accepted as a condition of trial to apply to the mediator before the lawsuit was filed against the compensation claims and compensation that were the payment of some money from the commercial cases. In this situation, it is obligatory to apply to the mediator before the judicial review of the commercial disputes in question in order to be able to examine the merits of the dispute. Otherwise, the court shall refuse the proceedings due to the absence of the case requirement of without any action. Though, the parties are not obliged to come to terms in the mediator, unless the agreement is reached, the parties may take the matter of dispute to the judiciary. However, in the event of an agreement at the end of the mediation activity, the parties cannot be sued for the matters agreed upon.

Keywords: Alternative dispute resolution, mediation, mediation as a condition of trial, commercial case, final record.

JEL Codes: D74, K40, K41.