New
product-image

SAYI: 16 / 2019 - GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ

30.00 

30.00 

Stok Durumu: Stokta Yok

Ürün Türü: Dijital Ürün (Website üye sayfanızdan okuyabilirsiniz)Ürün Resimleri

DERGİYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu ürün dijital bir üründür. Öncelikle üye girişi yapınız, eğer üye değilseniz lütfen üye olunuz.
Bu ürünü üye girişi yaparak üyelere özel sayfada okuyabilirsiniz.Makaleleri


Burçin ÖZ

Küreselleşmenin Vergi Sistemi Üzerinde Yarattığı Sorunlar

Öz

Bu çalışma küreselleşme sürecinin vergi sisteminde yarattığı sorunları incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde küreselleşme kavramından, olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedilmekte, ikinci bölümde küreselleşmenin vergi sistemleri üzerinde çeşitli açılardan meydana getirdiği etkiler incelenmekte, üçüncü bölümde küreselleşmeyle oluşan vergisel sorunlardan bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Vergi Rekabeti, Transfer Fiyatlaması, Elektronik Ticaret.

JEL Sınıflama Kodları: F6

The Problems of Globalization on the Tax System

Abstract

This study aims to examine the problems created by the globalization process in the tax system. In the first part of the study, the concept of globalization, its positive and negative aspects are mentioned. in the second part, the effects of globalization on tax systems are examined and in the third part, the taxation problems are discussed with globalization.

Keywords: Globalization, Tax Competition, Transfer Pricing, Electronic Trade.

JEL Codes: F6

Derya ŞENCAN

Ekonomik ve Hukuki Sonuçları İtibariyle İflas Erteleme ve Konkordato Müesseselerinin Karşılaştırmalı Analizi

Öz

2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinden sonra sermaye şirketleri ve kooperatiflerin bozulan mali yapılarının düzeltilmesi bakımından icra iflas hukukumuza getirilen iflas erteleme müessesesi alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olamaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan yargılama sorunları nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu müessesenin yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumunun daha etkin ve aktif bir şekilde kullanılması amacıyla 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle iflas erteleme ve konkordato kurumları hakkında genel bilgi verilmiş, daha sonra da ekonomik ve hukuki sonuçları itibariyle iki kurumun analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İflas Erteleme, Konkordato, İflastan Korunma.

JEL Sınıflama Kodları: K35, M40.

Comparative Analysis of Bankruptcy Postponement and Concordat Ways by Their Economic and Legal Results

Abstract

The bankruptcy postponement way, which was brought to our execution bankruptcy law in order to correct the deteriorated financial structures of corporation and cooperatives after the 2000 November and 2001 February crises, was abolished due to the fact that creditors could not have any say in any way, the process was carried out between the debtor and the court and the judicial problems. Amendments were made to the Execution and Bankruptcy Law No. 2004 in order to ensure that the creditors and the debtor's agreements after a negotiation and the concordant way based on the court's approval are used more effectively and actively.

In this study, firstly general information was given about postponement of bankruptcy and concordat ways and then two ways were analyzed in terms of economic and legal consequences.

Keywords: Globalization, Tax Competition, Transfer Pricing, Electronic Trade.

JEL Codes: K35, M40.

Salih USTA

Ayıplı Mal Nedir ve Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir

Öz

Tüketiciler ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu bağlamda tüketicilerin mal piyasasında, kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile kurdukları her türlü sözleşme ve hukuki işlem, tüketici işlemi olarak değerlendirilmektedir. Tüketiciler çoğunlukla bu sözleşme ve hukuki işlemlerin zayıf tarafını oluşturmakta ve bu nedenle kendisine dayatılan sözleşmeleri imzalamak zorunda kalmaktadır. Bu durum da tüketici mağduriyetlerine neden olmaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi de ayıplı mallara ilişkin düzenlemelerdir. İşte bu çalışmamızda ayıplı mallara ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır. Bu çalışma sayesinde tüketiciler; aldıkları malların ayıplı mal kategorisinde olup olmadığını ve ayıplı nitelikte olan mallar ile ilgili olarak 6502 sayılı Kanunda kendilerine tanınan hakları öğrenmiş olacaklardır.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Kanunu, Ayıplı Mal, Tüketici, Mal, Seçimlik Haklar.

JEL Sınıflama Kodları: D18, K19

What is Defective Commodity and What are the Elections of the Consumer

Abstract

Consumers are real or legal entities who act with to non-professional or non-occupational means. In this context, every kind of contracts and legal processes in which consumers agree with real or legal entities who act upon commercial or professional aims or on this account including public corporate entities, are considered as consumer operation. In general, consumers form the weak part of these agreements and legal processes and thus they are obliged to sign these contracts. This situation results in consumer’ unjust treatments. In order to remove these unjust treatments, there has been made some sort of adjustments with the 6502 numbered Consumer Protection Law. One of these adjustments is the regulations about defective commodities. In this study, regulations about defective commodities are examined. With this study, consumers will find out if the commodities they purchased are in the category of defective commodity or not and they will learn their given rights about defective commodities with the 6502 numbered Consumer Protection Rights.

Keywords: Consumer Law, Defective Commodity, Consumer, Commodity, Election Right.

JEL Codes: D18, K19

Bilal GÖDE

Türkiye ve Dünyada Yer Altında Vergileme

Öz

Ekonomik gelişimin sağlanmasında en önemli kaynakların başında doğal kaynaklar gelmektedir. Madencilik doğal kaynaklardan faydalanma adına çok önemli bir dizi faaliyeti içermektedir. Madenler sanayiye gerek hammadde gerekse de enerji sağladığından bir ekonomi açısından hayati öneme sahiptir. Kendi öz kaynaklarıyla maden ihtiyacının karşılanamaması durumunda ithalat kaçınılmaz hale gelecektir. Bu açıdan her devlet imkânları ölçüsünde madencilik sektörüne yönelik politikalar uygulamaktadır. Devletin en önemli araçlarından birisi olan vergi politikası da madencilik sektörünün işleyişi ve gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de özellikle son yıllarda madencilik sektörüne yönelik olarak teşvik edici politikalar uygulanmaya başlanmış ve çeşitli teşviklerle bu sektör desteklenmektedir. Bu teşviklere ek olarak tutarlı bir madencilik politikasının oluşturulması çok önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Madencilik, Maden Vergisi, Vergilendirme.

JEL Sınıflama Kodları: H20, H71, K34, L70

Taxation Under Ground Turkey and The World

Abstract

Natural resources are the most important source of economic development. Mining involves a number of important activities to benefit from natural resources. Mines are vital for an economy as it provides both raw materials and energy to the industry. If an economy cannot meet its mineral needs with its own resources, imports will become inevitable. In this respect, every state implements policies towards the mining sector. The tax policy, which is one of the most important tools of the state, has a very important place in the operation and development of the mining sector. As incentive policies for the mining sector, especially in recent years Turkey has been implemented and is supported by various incentives in this sector. In addition to these incentives, establishing a coherent mining policy is a very important need.

Keywords: Mining, Mining Tax, Taxation.

JEL Codes: H20, H71, K34, L70

Faruk ŞEN

Amerikan Gümrük İdaresinin Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Uygulamaları

Öz

Dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD, küresel ticaretten en çok pay alan ikinci ülke konumundadır. Bu anlamda ABD’nin uluslararası ticarete ilişkin uygulamaları, diğer ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Dünyanın en büyük ekonomisini yönetmek elbette buna uygun yasal düzenlemeler gerektirmektedir. Bu düzenlemelere yön veren önemli kavramlardan biri de ‘Ticaretin Kolaylaştırılması’dır.

Amerikan Gümrük İdaresinin ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin çalışmalarının geçmişi, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) dahi henüz kurulmadığı 1990’lara kadar gitmektedir. Ancak 11 Eylül olayları Amerikan Gümrük İdaresinin ticaretin kolaylaştırılması kavramına bakış açısını dramatik bir şekilde değiştirmiştir. Bu konuda 11 Eylül olayları öncesi yapılan düzenlemeler daha çok gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve elektronik ortama aktarılmasına odaklanmış iken; bu olaylar sonrası yapılan düzenlemelerin odak noktasını dış ticarette emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ülkenin bir bütün olarak güvenliğinin sağlanması oluşturmuştur.

Bununla beraber, Amerikan Gümrük İdaresinin ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin ortaya koyduğu uygulama ve yöntemler bir çok ülke tarafından iyi uygulama örneği olarak takip edilmektedir. Amerikan firmalarının küresel piyasalarda rekabetçi üstünlüklerini koruyabilmeleri, ticaretin kolaylaştırılması ile güvenliğin sağlanması arasındaki mükemmel dengenin varlığına bağlıdır. Bu çalışmada Amerikan Gümrük İdaresinin ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin mevcut uygulamaları detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ticaretin Kolaylaştırılması, Amerikan Gümrük İdaresi, Ticaretin Kolaylaştırılması Uygulamaları, Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi.

JEL Sınıflama Kodları: F10, F13, F40, F52

Trade Facilitation Strategy and Implementations of US Customs and Border Protection

Abstract

The US is the largest economy with the second largest share in the global trade. In this context, the performance of the US trade operations directly affects the trade operations in the rest of the world. Managing the largest economy requires adequate legal arrangements and the “Trade Facilitation” is one of concepts that shapes those legislations.

Trade Facilitation efforts of US Customs dates back to 1990’s when even the World Trade Organization (WTO) were not established yet. However, the 9/11 incidents have dramatically changed the US Customs approach towards to the concept of trade facilitation. Pre-9/11 trade facilitation legislations mainly focus on the streamlining and computerizing the customs operations whereas post-9/11 trade facilitation legislations shift the focal point to import security, trade enforcement and homeland security.

Trade facilitation implementations and applications of US Customs and Border Protection (CBP) is used as a base for best practices in many countries. The perfect combination of facilitation and enforcement is key to establish and sustain a global competitiveness for US companies. This study explicates the current trade facilitation implementations in U.S. Customs and Border Protection.


Keywords: Trade Facilitation, US Customs and Border Protection (CBP), Trade Facilitation Implementations, Trade Facilitation Strategy.

JEL Codes: F10, F13, F40, F52