Bölüm 1
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı
Madde 1-Derneğin adı ‘Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği’dir.
Derneğin Merkezi 
Madde 2-Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Bölüm 2
DERNE
ĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
Derneğin Amacı
Madde 3-Derneğin amacı; üyeler arasında ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlaşmayı sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri 
Madde 4-Dernek aşağıda gösterilen kültürel, bilimsel, meslekî ve sosyal konularla ilgili çalışmalar yapar. 
Dernek üyelerinin meslekleriyle ilgili her türlü yayında bulunur. Bu yayınlarla ilgili müesseseler kurabilir. 
Üyelerinin yararlanması için misafirhaneler ile lokaller tesis edebilir.  Üyelerinin bilgilerini ve yeteneklerini arttıracak ve kültürlerini geliştirecek konferanslar, seminerler ve kurslar düzenler. Dernek mensuplarının tüketim kredi, yapı kooperatifleri ve yardımlaşma sandıkları kurmaları ve geliştirmeleri hususunda kendilerine her türlü yardımda bulunur. Dernek yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için gayrimenkul edinebilir ve ihtiyaçtan fazlasını satabilir. 

Bölüm 3
DERNEK KURUCULARI 

Dernek Kurucuları 
Madde 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıdadır: 
∙Mehmet SAĞLAM 
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi 
∙Hayrettin COŞKUN
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi 
∙Erkan ERTÜRK
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi 
∙Nihat ÖZAY 
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi 
∙Ömer AĞZIBÜYÜK 
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi  
∙Ramazan METİN 
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi 
∙Mustafa ALICI 
Gümrük ve Ticaret Müfettişi 

Bölüm 4
ÜYELİ
Üye Olma Hakkı (14.04.2013 tarihinde yapılan değişiklik) 
Madde 6- Mesleğe Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı, Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak girenler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak girenlerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına intisap etmiş olanlar ile Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüklerinde Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolör olarak görev yapmış olanlar derneğe üye olabilirler. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 7- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelerin Hakları
Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Bölüm 5
DERNEK ORGANLARI 
Derneğin Organları 
Madde 9- Derneğin organları şunlardır. 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı 
Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Çağrı Usulü 
Madde 11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı 
Madde 12- Genel kurul toplantıları dernek genel merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. 

Toplantının Yapılış Usulü ve Görüşülecek Konular 
Madde 13- Dernek genel kurul toplantıları, ilânda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirilen gün 
saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Tüzüğün 12’inci maddesinde belirtilen tasarıyı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. 
Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. 
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. 
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Bölüm 6
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 14- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır: 
Dernek organlarının seçilmesi, Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin feshedilmesi, Dernekler Kanununda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 15- Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kutuya atılması ile toplanan veya oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Oylama sonucunun belirlenmesinde çoğunluk esası uygulanır. Geçerli oyların çoğunluğu sağlayan aday veya öneri, kazanmış veya kararlaştırılmış olur. 

Bölüm 7
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 
Yönetim Kurulu 
Madde 16- Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman, bir sosyal işler görevlisi ve bir yayın işleri görevlisi seçer. 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: 
1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. 
2.Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek. 
3.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 
4.Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Madde 17- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Denetleme Kurulu
Madde 18- Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. 
Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Organlara Seçilenlerin İdareye Seçilmesi 
Madde 19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerince ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir. 

Bölüm 8
ŞUBE 
Madde 20- Derneğin şubesi yoktur. 

Bölüm 9
YILLIK AİDAT MİKTARLARI, DEFTER VE KAYITLARI 
Giriş ve Yıllık Aidat Miktarı
Madde 21- Dernek üyelerinin ödeyeceği giriş aidatı 1 TL, yıllık aidat miktarı 120 TL’dir. Bu tutar genel kurul tarafından arttırılabilir.

Derneğin Gelirleri 
Madde 22- Derneğin gelir kaynakları: 
1.Üyelik aidatları, 
2.Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, gezi, eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
3.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
4.Bağış ve yardımlar, 
5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 23-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Gelir ve Giderlerde Usul
Madde 24-Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 25- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Bölüm 10
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin İç Denetimi
Madde 26- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ancak dernek tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. 

Bölüm 11
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
Tüzük Değişikliği 
Madde 27- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Bölüm 12
FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 
Fesih ve Tasfiye 
Madde 28- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin mal varlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişleri ile ilgili bir kurum veya kuruluşa bırakılır. 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Türk Medenî Kanunu’nun Uygulanması 
Madde 29- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.     

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı:                     Görev Unvanı:               
1. Mehmet SAĞLAM          Geçici Yönetim Kurulu Başkanı
2. Hayrettin COŞKUN         Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3. Erkan ERTÜRK                Geçici Yönetim Kurulu Sekreteri
4. Mustafa ALICI                 Geçici Yönetim Kurulu Saymanı

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.
İktisadi İşletme
Ek Madde 1- Dernek ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararıyla iktisadi işletme kurabilir.