→640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

→657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

→5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

→5271 sayılıCeza Muhakemesi Kanunu

→5326 sayılı Kabahatler Kanunu

→2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

→3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

→4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

→6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

→5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

→6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

→5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

→2013/5260 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

→3093 sayılı Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu

→2015/7757 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar

→2872 sayılı Çevre Kanunu

→5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu

→4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu

→5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu

→6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

→6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

→5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

→4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu

→4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

→7201 sayılı Tebligat Kanunu

→488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

→6245 sayılı Harcırah Kanunu

→1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

→Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar

→Adli Kolluk Yönetmeliği

→Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği